מדיניות ביטולים

הרשמה

לאחר ביצוע התשלום עבור מחנות קימאמה, אנו שומרים לחניך מקום במחנה. במקרה שקבוצת גיל מסוימת מלאה, תיפתח רשימת המתנה לאותה קבוצת גיל. הנהלת המחנה מחויבת להודיע להורי החניך במידה ונפתח מקום.

 

תשלום עבור מחנות בישראל

תשלום עבור השתתפות במחנות קימאה חייב להיות מוסדר במלואו בעת מעמד ההרשמה (במזומן או בתשלומים). ניתן לבצע את התשלום במזומן או באמצעות כרטיס אשראי / צ'ק / העברה בנקאית.

חניכים תושבי חוץ חייבים לשלם תשלום נוסף עבור ביטוח רפואי בישראל בסך 380 ש"ח למחנה מכמורת, 290 ש"ח למחנה גלים, ו-190 ש"ח למחנה חוף. ללא תשלום נוסף זה, החניכים לא יהיו מבוטחים ואחריות הטיפול והתשלום עבור טיפול רפואי תוטל על הורי החניך. במקרה שהתשלומים הנדרשים למחנה לא יבוצעו, ההורים יחויבו לשלם עלויות נוספות כולל הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

 

מדיניות ביטולים של קמפ קימאמה

בכל מקרה של ביטול עד יום לפני תחילת המחנה (בין על ידי קימאמה ובין אם על ידי הלקוח), הלקוח יקבל החזר של 70% מהעמלה ששולמה. החזר זה ישולם לכרטיס האשראי ששימש לתשלום המקורי, או באמצעות העברה בנקאית לכל אמצעי תשלום אחר.

יתרת האשראי בסך 30% מהתשלום תהווה עבור הלקוח כזיכוי לשימוש לכל מחנה קימאמה בעתיד, לזמן בלתי מוגבל.

במקרה של ביטול ביום תחילת המחנה ולאחריו, מכל סיבה שהיא, לא יינתן החזר כספי.

קימאמה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המחנה במקרה של כוח עליון, מלחמה, סיבות ביטחוניות, התראות, מתיחות צבאית ו / או פעולה צבאית (אפילו במקרה שפיקוד העורף או לגופים ממשלתיים דומים בארצות הברית או בכל מקום אחר לא הוציאו צו האוסר על פעולת המחנה. בנוסף, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המחנה במקרה של מגיפה, כולל COVID-19 ו / או הוראות מכל גורם ממשלתי שלא לקיים פעילויות, או בכל נסיבות אחרות שאינן בשליטת ו / או אחריות הנהלת המחנה. במקרה של ביטול, כאמור, הלקוח יקבל החזר של 70% מהסכום ששולם.

קיום המחנה תלוי במספר מינימלי של משתתפים שנרשמים בהתאם לשיקול הנהלת המחנה.

קיום המחנה תלוי באישור משרד הבריאות ומשרד החינוך.

הנהלת המחנה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מיקום המחנה על פי הצורך.

תחילת מסלול או סדנה מיוחדת תלויה במספר המשתתפים.

 

מחנות מחוץ לישראל

שימו לב כי במקרה של ביטול מכל סיבה שהיא, לא יינתן החזר בגין דמי הרישום / הפקדה בסך 300 דולר.

חניך שמבטל השתתפות במחנה חודש קלנדרי שלם לפני תחילת המחנה אליו הוא / היא רשומים, יקבל החזר כספי מלא מלבד דמי ההפקדה / ההרשמה בסך 300 דולר.

 

חניך שביטל השתתפות במחנה בין שבועיים לארבעה שבועות קלנדריים לפני תחילת המחנה אליו הוא / היא רשומים, יפקיע את דמי ההפקדה / ההרשמה ($ 300) + 50% מעלות המחנה.

חניך שביטל השתתפות במחנה בין שבוע לשבועיים לפני תחילת המפגש אליו הוא / היא רשומים, יפקיע את דמי ההפקדה / ההרשמה ($ 300) + 80% מעלות המחנה.

חניך שביטל השתתפות במחנה שבוע או פחות לפני תחילת המושב שאליו הוא רשום, לא יוכל לקבל החזר כספי כלשהו.

לשם ההבהרה, במקרה של ביטול מכל סיבה שהיא, דמי ההפקדה / ההרשמה אינם ניתנים להחזר,

קימאמה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המחנה במקרה של כוח עליון, מלחמה, סיבות ביטחוניות, התראות, מתיחות צבאית ו / או פעולה צבאית (גם במקרה שפיקוד העורף או לגופים ממשלתיים דומים בארצות הברית או בכל מקום אחר לא הוציאו צו האוסר על פעולת המחנה). בנוסף, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המחנה במקרה של מגיפה, כולל COVID-19 ו / או הוראות מכל גורם ממשלתי שלא לקיים פעילויות, או בשום נסיבות אחרות שאינן בשליטת ו / או אחריות הנהלת המחנה. 

תחילת המחנה ו / או המחנה תלויה במספר המשתתפים.

הנהלת המחנה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מיקום המחנה על פי הצורך.

תחילת מסלולים, בחירות או סדנאות מיוחדות תלויים במספר המשתתפים.

 

עזיבת חניך את המחנה בשל התנהגות שאינה הולמת

הנהלת המחנה שומרת לעצמה את הזכות להוציא חניך מהמחנה, ללא החזר כספי, לאור הפרת כללי ההתנהגות במחנה, כל חניך שאינו מתנהג בהתאם לנורמות ההתנהגות, הסובלנות ושיתוף הפעולה במחנה.

צוות המחנה יידע את ההורים של החניך המורחק מהמחנה. על הורי החניך להגיע לאסוף את החניך מהמחנה כאשר הם מתבקשים לעשות זאת. במקרה שההורים או אדם אישי מטעמם אינם יכולים לאסוף את החניך, הנהלת המחנה תבטיח שהחניך יגיע הביתה בשלום (או לכתובת אחרת לפי בקשת ההורים ו / או בן משפחה אחר במקרה בו הורי החניך נמצאים בחו"ל) על חשבון ההורים.

תקנון קימאמה

כללי התנהגות במחנה

בכל מחנות קימאמה, החניכים וההורים מקבלים על עצמם את כללי ההתנהגות במחנה, יחד עם תנאי ההרשמה ותנאי הביטול, וכן את הכללים לגבי ביקורים במהלך המחנה:

פגיעה או התעללות, בין אם גופנית, רגשית, מינית, חברתית, או בדרך אחרת, על ידי חניכים ו / או צוות ו / או בעלי חיים הממוקמים בסביבת המחנה או בסמוך אליו, אסורים בהחלט.

הרס או פגיעה בטבע, בסביבה, במבנים או בציוד השייך למחנה או לכל חניך אסור בהחלט. בפרט, אם חניך גורם להרס במתכוון, או נזק לרכוש, הורי החניך ו / או האפוטרופוסים שלו יהיו אחראים לפיצוי ו / או שיפוי למחנה בגין כל נזק שייגרם שאינו תוצאה של שימוש רגיל וסביר ברכוש על ידי החניך.

החניך ימלא אחר הוראות הצוות בכל עת ולא יתנהג באופן הדורש השגחה מיוחדת או פיקוח מעבר לרמה סבירה.

החניך והוריו מתחייבים לחלוק עם הנהלת המחנה את כל המידע בדבר נושאים אישיים, בריאות, התנהגות ו / או מידע אחר שיכול להיות רלוונטי ו / או שיכול להשפיע על התנהגות החניך במהלך שהותו במחנה.

השימוש אסור בהחלט בכל סוג של משקאות אלכוהוליים, סיגריות, סמים,ו / או  יצוע כל פעילות בלתי חוקית.

השימוש בטלפונים סלולריים במהלך השהייה במחנה, כולל תקשורת בין החניכים להורים, חייב להיעשות בהתאם לנהלי המחנה ובמועדים המקובלים.

הורים ומשפחות חניכים יורשו להיכנס לשטח המחנה בזמנים מוגדרים מבעוד מועד ו / או בנסיבות מיוחדות באישור צוות המחנה. הכניסה לשטח המחנה בכל עת אחרת תותר רק באישור הנהלת המחנה.

 

טיפול רפואי

הורי החניך מסכימים בזאת כי לחניך יינתן טיפול רפואי מקצועי מחוץ למתחם המחנה, אם הדבר הכרחי לדעת הנהלת המחנה, וזאת על מנת להבטיח את בריאותו של החניך. רופא שינייםו רופא עיניים דחוף יהיה ממומן על ידי הורי החניך, ואינם כלולים בביטוח שנרכש עבור אותו מחנה ספציפי.

כל חניך עם מוגבלות ו / או בעיה רפואית כלשהי חייב להצהיר ולהציג אישור מרופא רלוונטי המעיד כי הילד רשאי להשתתף בפעילויות המחנה. אי הצגת כל המצב הרפואי של החניך תיצור ריחוק מאחריות כללית ביחס לאירועים מצערים העלולים להתרחש כתוצאה ו / או בקשר לאותו מצב רפואי ו / או מידע רפואי לא מוצהר ו / או אשר לא התקבל עבורם אישור הרופא הנ"ל.

שימו לב כי במסגרת המחנה השירותים הרפואיים יינתנו בהתאם להנחיות המופצות של מנכ"ל משרד החינוך או גופים ממשלתיים דומים.

 

טפסים רפואיים ותרופות

הורי החניך מתחייבים בזאת להודיע ​​להנהלת המחנה, לפני ההרשמה, במקרה שהחניך מקבל טיפול פסיכולוגי ו / או פסיכיאטרי ו / או תרופות עקב שינויים בהתנהגות בתקופה של 12 חודשים לפני ההרשמה למחנה. בנוסף, ההורים מתחייבים ליידע את הנהלת המחנה באופן מיידי על כל טיפול מסוג זה שמתחיל לאחר ההרשמה ולפני תחילת מושב המחנה. אם הורים לא הודיעו להנהלת המחנה על מצבו של ילדם כמפורט לעיל, הדבר עשוי להוות סיבה להוצאתו מהמחנה. אם ילד יורחק מהמחנה משיקול זה, לא יינתן החזר כספי.

הוריו של החניך ידאגו למלא את כל הטפסים והצהרות הבריאות בצורה מקוונת, ולחתום עליהם באופן אלקטרוני. קבלת מידע זה הינה מחייבת במטרה לשמור על בריאותו של החניך ולמען מתן טיפול רפואי מתאים לפי הצורך. הוריו של החניך יבטיחו להעביר את כל התרופות שהחניך לוקח להנהלת המחנה, שתבטיחו כי החניך עושה בהם שימוש על פי ההוראות שניתנו להנהלת המחנה. יש לרשום בפירוט את כל התרופות בהן משתמש החניך בטופס הרפואי שיש למלא עבור החניך.


 

לחניכים תושבי ישראל (ראו הסעיף הבא למידע הנוגע לחניכים שאינם תושבי ישראל): יש למסור את תעודת הקופת החולים לידי צוות המחנה ביום הראשון למחנה. התעודה יישמר במרפאת המחנה. במידת הצורך יופנה החניך לטיפול רפואי בבית חולים או במרפאה חיצונית.

לצורכי הבהרה, כל הוצאות רפואיות חייבות להיות משולמות על ידי הורי החניך, ובנוסף, באחריות ההורים למסור טופס 17 מטעם קופת חולים בו הילד חבר לצורך התשלום.

 

טיפול רפואי לחניכים שאינם תושבי ישראל

חניכים המתגוררים מחוץ לישראל, אשר אין להם ביטוח מאחת קופות חולים, יבוטחו על ידי קימאמה בתשלום נוסף של 380 ש"ח למחנה מכמורת, 290 ש"ח למחנה גלים, ו- 190 ש"ח למחנה חוף מחברת הביטוח של קבוצת הראל. ביטוח ללא-ישראלים המשתתפים במחנה קימאמה בישראל –באחריות ההורים, ויידרש להעלותם תוך השלמת חבילות המידע המפורטות על החניך.

 

מסלולים מיוחדים

השתתפות בפעילויות ים וספורט אפשרית רק באישור הצוות הרפואי במחנה. השתתפות בקורס צלילה אפשרית רק באישור רופא משפחה ובאישור צוות רפואי במחנה, והיא זמינה רק לחניכים מגיל 12 ומעלה.

ההשתתפות במסלולים ובסדנאות מיוחדות הוא על בסיס מקום פנוי ועל פי החלטת הנהלת המחנה. לא יינתן החזר כספי בגין שינויים במסלול הקייטנה ו / או אם חניך לא מקבל את המסלול או הסדנה הרצויה במחנה.


 

הגעה מאוחרת, היעדרות ועזיבה מוקדמת

מובהר בזאת כי כל חניך המצטרף למחנה מאוחר יותר ממועד תחילת המפגש אליו הוא / היא נרשמו. חניך אשר עוזב את המחנה לפני מועד הסיום, או שנעדר מכל סיבה אפשרית, לרבות מסיבות בריאותיות. במהלך הפגישה, לא יהיו זכאים לקבל החזר בגלל התחלה / יציאה מאוחרת ו / או היעדרות זו.

הפעלת משרדי המחנה במהלך מחנה קיץ

במהלך ימי המחנה, משרדי מחנות קימאמה יהיו פתוחים לאורך כל היום. צוות המשרד יעמוד לרשותכם בכל נושא הקשור לחיים במחנה. לנושאים אחרים הקשורים למחנות בישראל, אנא צרו קשר עם משרדי ההנהלה בגליל ים.

המשרד פתוח לפניות הורים במהלך ימי המחנה בשעות הבאות:

 

מחנות לילה:

ראשון - חמישי: 9:00 בבוקר עד 21:00 אחר הצהריים

יום שישי: 9:00 בבוקר עד השעה 18:00

שבת: 10:00 בבוקר עד 20:00

 

מחנות יום:

8:00 עד 18:00 בכל ימי המחנה

 

מעבר לשעות אלה, אתם רשאים להשאיר הודעת קוליות – תגובה תתקבל תוך 24 שעות, למעט במקרה חירום, בו תקבלו מענה בהקדם האפשרי. מספרי טלפון עדכניים יסופקו במכתב שיישלח להורים לפני תחילת המחנה.

במהלך יולי ואוגוסט, צוות המשרד הראשי של קימאמה (גליל ים) יטפל רק בפניות הנוגעות לחניכים הנמצאים כעת במחנה. נא להפנות כל פנייה אחרת בספטמבר להנהלת קימאמה בגליל ים.


 

תמונות ומדיה

הוריו החניך והחניך עצמו מסכימים להעניק להנהלת המחנה לעשות שימוש בכל תמונה, הקלטה וכדומה, של ילדיהם לצורך שיווק וקידום המחנה. בנוסף, ההורים מאשרים להנהלת המחנה לשלוח מידע שיווקי ואחר בכל דרך ובכל פלטפורמה דיגיטלית, כולל באמצעות דואר אלקטרוני, דואר רגיל והודעות טקסט ווטאטסאפ דרך הטלפון.

 

פריטים אישיים של החניכים

הנהלת המחנה אינה אחראית לאובדן, נזק או פגיעה ברכוש החניכים. נא לא להביא רכוש יקר למחנה.

 

מכשירים סלולריים

חניכים רשאים להביא טלפונים סלולריים למחנה, אולם אסור בהחלט להשתמש בהם במהלך ימי המחנה, פרט לזמנים שנקבעו מראש על ידי הצוות. המכשירים ייאספו מחניכים עם ההגעה למחנה, יוחזקו במשרד המחנה ויוחזרו לחניכים במהלך "זמן טלפונים".

מובהר בזאת כי ניתן לעדכן את הליכי הרישום מעת לעת באתר קימאמה. מעבר למדיניות החלה בעת ההרשמה, קימאמה והמשתתפים מתחייבים לעקוב אחר מדיניות חדשה שתכנס לתוקף החל מה -1 ביוני בכל שנה.