top of page

תקנון קימאמה

כללי התנהגות במחנה

חשוב לנו כי החניכים המשתתפים במחנות קימאמה השונים יחוו חוויה משמעותית, בטוחה ומיטיבה.

בכדי לאפשר זאת, על החניכים וההורים לקבל על עצמם את הכללים הבאים:

1. החניך והוריו מתחייבים לחלוק עם הנהלת המחנה את כל המידע בדבר נושאים אישיים, בריאות, התנהגות ו/או כל מידע אחר שיכול להיות רלוונטי ו/או שיכול להשפיע על התנהגות החניך במהלך שהותו במחנה.

2. החניך ימלא אחר הוראות הצוות בכל עת וישמע לכללי הבטיחות לכל אורך תקופת הפעילות.

3. הכנסה ושימוש בכל סוג של משקאות אלכוהוליים, סיגריות, סמים ואמצעי עישון אחרים אסורים בהחלט, יטופלו בחומרה ובמקרה הצורך ידווחו לגורמים הרלוונטיים.

4. מחנות קימאמה מעניקים לחניכים הזדמנות לחוויה נטולת מסכים, לכן השימוש בטלפונים סלולריים במהלך השהייה במחנה יעשה בהתאם לנהלי המחנה ובמועדים המקובלים. מכשיר הסלולרי של החניך מופקד במשרד המחנה, ויחוזר עם סיום הפעילות. אין להכניס למחנה טאבלטים, מחשבים, שעונים חכמים או כל מכשיר תקשורת אחר.

5. פגיעה או התעללות מכל סוג, בין אם גופנית, רגשית, מינית או חברתית, במהלך פעילות המחנה אינה מקובלת, תטופל על ידי הנהלת המחנה, ותגרור סילוק מיידי משטח המחנה.

6. פגיעה בבעלי החיים הממקומים בסביבת המחנה או בסמוך אליו, אסורה בהחלט. הרס או פגיעה בטבע, במבנים או בציוד השייך למחנה או לכל חניך אסור בהחלט. הרס שייגרם במתכוון ונזק לרכוש יחייבו את הורי החניך ו/או את האפוטרופוסים שלו לפיצוי ו/או שיפוי בגין כל נזק שייגרם.
7. בהתאם לנהלי משרד החינוך, במהלך הפעילות אסורה הכניסה להורים ולמבקרים לשטח המחנה, למעט במקרים חריגים ובהתאם לאישור ותיאום מול הנהלת המחנה.

 

כל חריגה מכללי התנהגות אלו מהווה הפרה של נהלי הבטיחות והביטחון במחנה, ועלולה לגרום לסילוק מיידי של החניך מהמחנה, בהתאם לחומרת ההפרה ועל פי שיקול דעת ההנהלה. סילוק חניך כתוצאה מהפרת כללים אלו לא יאפשר קבלת החזר כספי או פיצוי כלשהו בעבור הימים שנותרו לסיום הפעילות במחנה, ויחייבו את ההורים להגיע במיידי ו/או לשאת בהוצאות הכרוכות בכך.

 

טיפול רפואי

הורי החניך מסכימים בזאת כי לחניך יינתן טיפול או בדיקה רפואית מקצועית במחנה או מחוץ למתחם המחנה, אם הדבר הכרחי לדעת הנהלת המחנה, וזאת על מנת להבטיח את בריאותו של החניך. רופא שיניים ורופא עיניים דחוף יהיה ממומן על ידי הורי החניך, ואינם כלולים בביטוח שנרכש עבור אותו מחנה ספציפי.

כל חניך עם מוגבלות ו/או בעיה רפואית כלשהי חייב להצהיר ולהציג אישור מרופא רלוונטי המעיד כי הילד רשאי להשתתף בפעילויות המחנה. אי הצגת המצב הרפואי המלא של החניך תיצור ריחוק מאחריות כללית ביחס לאירועים מצערים העלולים להתרחש כתוצאה ו/או בקשר לאותו מצב רפואי ו/או מידע רפואי לא מוצהר ו/או אשר לא התקבל עבורם אישור הרופא הנ"ל.

שימו לב כי במסגרת המחנה השירותים הרפואיים יינתנו בהתאם להנחיות המופצות של מנכ"ל משרד החינוך או גופים ממשלתיים דומים.

 

טפסים רפואיים ותרופות

הורי החניך מתחייבים בזאת להודיע ​​להנהלת המחנה, לפני ההרשמה, במקרה שהחניך מקבל טיפול פסיכולוגי ו/או פסיכיאטרי ו/או תרופתי עקב שינויים בהתנהגות בתקופה של 12 חודשים לפני ההרשמה למחנה. בנוסף, ההורים מתחייבים ליידע את הנהלת המחנה באופן מיידי על כל טיפול מסוג זה שמתחיל לאחר ההרשמה ולפני תחילת מושב המחנה. אם הורים לא הודיעו להנהלת המחנה על מצבו של ילדם כמפורט לעיל, הדבר עשוי להוות סיבה להוצאתו מהמחנה. אם ילד יורחק מהמחנה משיקול זה, לא יינתן החזר כספי.

הוריו של החניך ידאגו למלא את כל הטפסים והצהרות הבריאות בצורה מקוונת, ולחתום עליהם באופן אלקטרוני. קבלת מידע זה הינה מחייבת במטרה לשמור על בריאותו של החניך ולמען מתן טיפול רפואי מתאים לפי הצורך. הוריו של החניך יבטיחו להעביר את כל התרופות שהחניך נוטל להנהלת המחנה, שתבטיחו כי החניך עושה בהם שימוש על פי ההוראות שניתנו להנהלת המחנה. יש לרשום בפירוט את כל התרופות בהן משתמש החניך בטופס הרפואי שיש למלא עבור החניך.


לחניכים תושבי ישראל (ראו הסעיף הבא למידע הנוגע לחניכים שאינם תושבי ישראל): במידת הצורך בקבלת טיפול רפואי דחוף, יופנה החניך לטיפול רפואי בבית חולים או במרפאה חיצונית בהתאם לשיקול הדעת של הצוות הרפואי במחנה. 
לצורכי הבהרה, כל הוצאות רפואיות חייבות להיות משולמות על ידי הורי החניך, ובנוסף, באחריות ההורים למסור טופס 17 מטעם קופת חולים בו הילד חבר לצורך התשלום.

 

טיפול רפואי לחניכים שאינם תושבי ישראל

חניכים המתגוררים מחוץ לישראל, אשר אין להם ביטוח באחת מקופות החולים, יבוטחו על ידי קימאמה בתשלום נוסף של 380 ש"ח למחנה מכמורת, 290 ש"ח למחנה גלים, ו- 190 ש"ח למחנה חוף ולמחנה ואן, מחברת הביטוח של קבוצת הראל. ביטוח לתושבי חוץ המשתתפים באחד ממחנות היום של קימאמה בישראל הינו באחריות ההורים.

 

מסלולים מיוחדים

השתתפות בפעילויות ים וספורט אפשרית רק באישור הצוות הרפואי במחנה.

השתתפות בקורס צלילה אפשרית רק באישור רופא משפחה ובאישור צוות רפואי במחנה, והיא זמינה רק לחניכים מגיל 12 ומעלה ביום פתיחת המחנה.

ההשתתפות במסלולים ובסדנאות מיוחדות הוא על בסיס מקום פנוי ועל פי החלטת הנהלת המחנה. לא יינתן החזר כספי או פיצוי בגין שינויים במסלול או בסדנה ו/או אם חניך לא מקבל את המסלול או הסדנה הרצויה במחנה.


 

הגעה מאוחרת, היעדרות ועזיבה מוקדמת

מובהר בזאת, כי כל חניך המצטרף למחנה מאוחר יותר ממועד תחילת המחנה אליו הוא נרשם, או חניך אשר עוזב את המחנה לפני מועד הסיום, או שנעדר מכל סיבה אפשרית, לרבות מסיבות בריאותיות, לא יהיה זכאי לקבל החזר בשל התחלה / יציאה מאוחרת ו/או היעדרות זו.

הפעלת משרדי מחנה במהלך הקיץ

במהלך ימי המחנה, במקרה הצורך יינתן שירות להורים במוקד שירות הלקוחות. צוות השירות יעמוד לרשותכם בשעות הפעילות הבאות:

 

מחנות לילה:

ראשון-חמישי: 10:00 עד 20:00 

יום שישי: 10:00 עד השעה 14:00

מיום שישי בשעה 14:00 ועד יום ראשון בשעה 10:00, המוקד יפעל במתכונת מצומצמת למקרים חריגים בלבד.

מחנות יום:

8:00 עד 17:00 בכל ימי המחנה

תמונות ומדיה

הוריו החניך והחניך עצמו מסכימים להעניק להנהלת המחנה אישור לעשות שימוש בכל תמונה, הקלטה וכדומה של ילדיהם, לצורך שיווק וקידום המחנה. בנוסף, ההורים מאשרים להנהלת המחנה לשלוח מידע שיווקי ואחר בכל דרך ובכל פלטפורמה דיגיטלית, כולל באמצעות דואר אלקטרוני, דואר רגיל והודעות טקסט ו-וואטסאפ דרך הטלפון.

 

פריטים אישיים של החניכים

הנהלת המחנה אינה אחראית לאובדן, נזק או פגיעה ברכוש החניכים. נא לא להביא רכוש יקר למחנה.

מובהר בזאת כי ניתן לעדכן את הליכי הרישום מעת לעת באתר קימאמה. מעבר למדיניות החלה בעת ההרשמה, קימאמה והמשתתפים מתחייבים לעקוב אחר מדיניות חדשה שתכנס לתוקף החל מה-1 ביוני בכל שנה.

מדיניות ביטולים

 

הרשמה

תשלום עבור השתתפות במחנות קימאמה חייב להיות מוסדר במלואו במעמד ההרשמה בכרטיס אשראי (ניתן לחלק לתשלומים) או בהעברה בנקאית. לא ניתן לשלם במזומן או בצ'קים. ההרשמה לא תושלם עד לקבלת כל התשלום וסיום מילוי טפסי ההרשמה למחנה. 

 

חניכים תושבי חוץ חייבים בתשלום נוסף עבור ביטוח רפואי בישראל בסך 380 ש"ח למחנה מכמורת, 290 ש"ח למחנה גלים, ו-190 ש"ח למחנה חוף ולמחנה קימאמה ואן. ללא תשלום הביטוח  החניכים לא יהיו מבוטחים ואחריות הטיפול והתשלום עבור טיפול רפואי תוטל על הורי החניך. במקרה שהתשלומים הנדרשים למחנה לא יבוצעו, ההורים יחויבו לשלם עלויות נוספות כולל הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

 

מדיניות ביטולים מחנה קימאמה בישראל.

בכל מקרה של ביטול עד יום לפני תחילת המחנה, בין על ידי קימאמה ובין אם על ידי הלקוח, הלקוח יקבל החזר של 70% מעלות המחנה. החזר זה ישולם לכרטיס האשראי ששימש לתשלום המקורי, או באמצעות העברה בנקאית לכל אמצעי תשלום אחר.

יתרת הסכום בסך 30% מעלות המחנה תישמר עבור הלקוח כזיכוי לשימוש לכל מחנה קימאמה בעתיד, לזמן בלתי מוגבל.

במידה ושולם פיקדון בלבד, סכום הפקדון לא יוחזר ללקוח וישמר עבורו כזיכוי למחנה עתידי.

קימאמה תחייב באופן אוטומטי את יתרת התשלום. 

במקרה של ביטול/ עזיבה ביום תחילת המחנה ולאחריו, מכל סיבה שהיא, לא יינתן החזר כספי.

 

מדיניות ביטולים מחנה קימאמה באירופה.

בכל מקרה של ביטול עד שבועיים לפני הטיסה למחנה, בין על ידי קימאמה ובין אם על ידי הלקוח, הלקוח יקבל החזר של 70% מעלות המחנה. החזר זה ישולם לכרטיס האשראי ששימש לתשלום המקורי, או באמצעות העברה בנקאית לכל אמצעי תשלום אחר.

יתרת הסכום בסך 30% מעלות המחנה תישמר עבור הלקוח כזיכוי לשימוש לכל מחנה קימאמה בעתיד, לזמן בלתי מוגבל. בשבועיים שלפני היציאה למחנה לא יהיה החזר כספי אלא מטעמי חברת הביטוח. ההחזר יבוצא על ידי חברת הביטוח ולשיקולם.

במידה ושולם פיקדון בלבד, סכום הפקדון לא יוחזר ללקוח וישמר עבורו כזיכוי למחנה עתידי.

קימאמה תחייב באופן אוטומטי את יתרת התשלום. 

במקרה של ביטול/ עזיבה ביום תחילת המחנה ולאחריו, מכל סיבה שהיא, לא יינתן החזר כספי.

*קימאמה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המחנה במקרה של כוח עליון, מלחמה, סיבות ביטחוניות, התראות, מתיחות צבאית ו/או פעולה צבאית (אפילו במקרה שפיקוד העורף או לגופים ממשלתיים דומים בארצות הברית או בכל מקום אחר לא הוציאו צו האוסר על פעולת המחנה). בנוסף, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המחנה במקרה של מגיפה, כולל COVID-19 ו/או הוראות מכל גורם ממשלתי שלא לקיים פעילויות, או בכל נסיבות אחרות שאינן בשליטת ו/או אחריות הנהלת המחנה. במקרה של ביטול, כאמור, הלקוח יקבל החזר של 70% מעלות המחנה.

 

קיום המחנה תלוי במספר מינימלי של משתתפים שנרשמים בהתאם לשיקול הנהלת המחנה.

קיום המחנה תלוי באישור משרד הבריאות ומשרד החינוך.

הנהלת המחנה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מיקום המחנה על פי הצורך.

פתיחת מסלול או סדנה מיוחדת תלויה במספר המשתתפים.

כל שינוי בתאריכי המחנה הוא על בסיס מקום פנוי.

קימאמה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המחנות בכל זמן. 

bottom of page